Instrukcja obsługi

Produkt do oczyszczania organizmu i zdrowego stylu życia - Marion, to urządzenie elektroniczne zaprojektowane do przesyłania informacji przez bardzo słabe pole elektromagnetyczne działające w oparciu o metodę biorezonansu. Patrz zasada działania urządzenia Marion.

Opis urządzenia

Przyciski

KKażdy z dwóch przycisków ma więcej funkcji – szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Kroki.
Lewy przycisk
ON – włączenie (1 krótkie przyciśnięcie, ok. 1 sekunda)
LIGHT – podświetlenie wyświetlacza (1 krótkie przyciśnięcie po włączeniu)
OFF – wyłączenie (1 długie przyciśnięcie, ok. 3 sekundy)
Prawy przycisk
START – uruchomienie programu (1 krótkie przyciśnięcie)
PAUSE – przerwanie uruchomionego programu (1 krótkie przyciśnięcie), ponowne uruchomienie przerwanego programu (1 krótkie przyciśnięcie)
RESTART – przerwanie programu i powrót na początek (1 długie przyciśnięcie, ok. 3 sekundy)
Wyświetlacz
Pasek stanu (graficzne wyobrażenie czasowej kontynualności cyklu) i wskaźnik naładowania baterii – górny pasek
Czas – cyfry po środku
Aktualny stan urządzenia – dolny pasek

Części opakowania - urządzenie Marion, pasek na nadgarstek, ładowarka, instrukcja obsługi.

Foto č. 1. displej
foto č. 2. ruka

Instrukcja obsługi i użytkowania

Kroki

1. Zapnij pasek na nadgarstku tak, aby obudowa szczelnie przylegała do skóry.
2. Aby włączyć urządzenie naciśnij krótko lewy przycisk (ON). Wyświetlacz pokazuje czas, w prawym górnym rogu stan baterii a na dolnym pasku napis READY, tzn. urządzenie jest gotowe do użycia. Jeśli chcesz, aby wyświetlacz się zaświecił, naciśnij krótko lewy przycisk (LIGHT), jeśli chcesz wyłączyć wyświetlacz, ponownie naciśnij krótko lewy przycisk (LIGHT).
3. Program uruchomisz, naciskając krótko prawy przycisk (START). Czas się włączy, a na dolnym pasku pojawi się komunikat BUSY. Oznacza to, że program pracuje.
4. Aby przerwać trwający program, naciśnij krótko prawy przycisk (PAUSE). Czas się zatrzyma, a na dolnym pasku pojawi się komunikat PAUSE. Aby ponownie uruchomić program, ponownie krótko naciśnij prawy przycisk (PAUSE), czas na wyświetlaczu zacznie biec a na dolnym pasku pojawi się komunikat BUSY. Oznacza to, że program znowu pracuje.;.
5. Gdy czas dobiegnie do końca, na wyświetlaczu pojawi się FINISH 00:00:00, urządzenie wyłączysz przez długie naciśnięcie lewego przycisku (OFF). Aby możliwe było natychmiastowe ponowne użycie urządzenia, krótko naciśnij prawy przycisk (START) a na wyświetlaczu pojawi się znowu pełny zapis czasu i komunikat READY. Urządzenie jest gotowe do ponownego uruchomienia.

Uwagi dotyczące działania i obsługi urządzenia

Urządzenie może być używane codziennie, a nawet kilka razy dziennie, można z nim wykonywać normalne czynności bez konieczności siedzenia lub leżenia. Nie zalecamy używania go podczas pracy z wodą lub czynności, podczas których może oddziaływać na twarde przedmioty i powodować mechaniczne uszkodzenia. Zachowaj szczególną ostrożność wobec wyświetlacza. Łagodne wstrząsy, takie jak bieganie, nie mają znaczenia.

Czas na urządzeniu jest ustawiany automatycznie na jeden pełny cykl. Liczba cykli potrzebnych do oczyszczenia jest indywidualna i zależy od stanu zdrowia, wieku itp. Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, zalecamy wykonanie całego cyklu co najmniej raz dziennie przez trzy miesiące.

Podczas używania i obsługi urządzenia należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Nawet przy bardzo częstym stosowaniu urządzenia Marion, nie może dojść do uszkodzenia organizmu.

Ładowanie

Stan naładowania baterii można zobaczyć w prawym górnym rogu wyświetlacza. Jeśli stan spadnie, naładuj baterię za pomocą dołączonej ładowarki, którą można podłączyć przez złącze micro USB do gniazda z boku urządzenia, a następnie podłącz do sieci. Wyświetlacz pokazuje komunikat BATTERY CHARGING. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, komunikat zgaśnie..

Podczas ładowania postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Ładuj urządzenie tylko wtedy, gdy nie ma kontaktu z człowiekiem. Całkowicie niedopuszczalne jest używanie urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci w ładowarce.
 • Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta, ponieważ inna może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia Marion.
 • Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody, w przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia, którego nie można naprawić ani poprzez późniejsze wysuszenie.
 • Gniazdko zasilania musi być łatwo dostępne i ma się znajdować w pobliżu ładowarki.
 • Jeśli nie korzystasz z ładowarki, odłącz ją od gniazda elektrycznego i z urządzenia.
 • Jeśli kabel ładowarki jest uszkodzony lub jego złącze jest poluzowane, przerwij korzystanie z ładowarki, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
 • Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Jeśli ładowarka była narażona na nadmierną wilgotność lub wodę i inne ciecze, należy ją sprawdzić w specjalistycznym serwisie.

Producent zaleca okresowe sprawdzanie poziomu naładowania baterii, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. W takim przypadku zaleca się całkowite rozładowanie urządzenia raz na jakiś czas i pełne naładowanie.

marion-nabijeni-foto-1
marion-nabijeni-foto-2b
marion-nabijeni-foto-3b

Środowisko robocze

Zalecana temperatura robocza to 10 ° C do 35 ° C. Nie wystawiać urządzenia na działanie słońca przez dłuższy czas. Urządzenie elektroniczne - należy chronić przed deszczem i wodą.

Marion nie jest szczególnie wrażliwy na wstrząsy spowodowane chodzeniem i rutynowym ruchem, a jego program nie jest zakłócany przez inne pola elektromagnetyczne w okolicy (np. telewizor, lodówka, telefon komórkowy itp.).

Urządzenie Marion nie zaburza urządzeń lekarskich ani żadnego innego sprzętu elektrycznego.

Utrzymanie urządzenia i paska

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury lub niskiej temperatury - może to negatywnie wpływać na jego działanie. Przechowywać w suchym miejscu, nie suszyć w kuchence mikrofalowej

W razie potrzeby wytrzeć urządzenie miękką, suchą ściereczką. Nie namaczać urządzenia w wodzie i nie używać agresywnych detergentów.

Pasek można czyścić tylko za pomocą środków przeznaczonych do pielęgnacji skóry.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
Nie używać urządzenia w przypadku, gdy jego używanie jest zabronione.
Bezpieczeństwo dzieci
Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami, nie pozwalaj dzieciom bawić się nimi. Trzymaj urządzenie i ładowarkę z dala od dzieci.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia lub ładowarki odpowiednie elementy należy przekazać do oddzielnych odpadów elektrycznych. Nie wyrzucać do odpadu komunalnego! Urządzenie i ładowarka są zgodne z przepisami dotyczącymi stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz akumulatorach (REACH, RoHS).

Dane techniczne

Oznaczenie: MJ45/01
Wersja firmware: v 1.3
Wymiary (bez paska): 37 mm (wys.) × 48 mm (szer.) × 46 mm (gł.)
Waga (w tym paska): 94 g
Podłączenie ładowarki: MicroUSB, 5V 0,7A
Akumulator: zintegrowany LiPo akumulator (3,7 V, 250 mA)
Czas ładowania LiPo akumulatora: ok. 3 godziny
Czas pracy na jedno naładowanie: ok 30-40 godzin (w zależności od stosowania podświetlenia)
Temperatura robocza: 10 °C - 35 °C

Warunki serwisowe i gwarancyjne

Urządzenia ani ładowarki nie wolno demontować ani przerabiać, w przeciwnym razie zanika gwarancja a producent zrzeka się odpowiedzialności za szkody.
Okres gwarancji na produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Jeśli się na nim do tego czasu pojawią wady, można skorzystać z prawa do reklamacji.

 • Reklamacji należy dochodzić u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony.
 • W celu łatwiejszego rozpatrzenia zalecamy dołączenie do reklamacji karty gwarancyjnej, jeśli jest załączona do opakowania lub paragon albo fakturę. W przypadku wielokrotnej reklamacji może być również wymagany protokół z poprzedniej skargi. W reklamacji należy dokładnie opisać, jaką wadą produkt cierpi lub jak przejawia się wada.
 • Uzasadniona reklamacja w okresie gwarancyjnym jest rozwiązana w postaci bezpłatnej naprawy lub poprzez zastąpienie reklamowanego produktu nowym.
 • Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, to w chwili, gdy produkt będzie przyjmowany do naprawy, okres gwarancyjny jest przerwany aż do zwrotu naprawionego produktu, ale nie dłużej niż 30 dni (chyba że strony uzgodnią inny termin rozpatrzenia reklamacji). Jeśli reklamacja zostanie rozwiązana poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, pierwotny okres gwarancji będzie kontynuowany nieprzerwanie.

Przypadki nieuprawnionej reklamacji:

 • uszkodzenia mechaniczne (np.: w wyniku upadku, mechanicznym przedmiotem, itp.), które jest związane z uszkodzeniem,
 • uszkodzenie wodą,
 • uszkodzenie spowodowane niewłaściwą obsługą lub niewłaściwą obsługą produktu,
 • korzystanie z niestandardowej ładowarki,
 • używanie produktu w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi lub do innych celów niż zamierzone użycie.